Klauzula Informacyjna Agrocentrum sp z o.o.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie przy Ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno.

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres email : ado@agrocentrum.pl
lub pisemnie – wysyłając list na adres biura w Łomży mieszczącego się

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej Nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez Nas usług i produktów, w tym w szczególności dostarczenia zamówionych pasz, koncentratów i premiksów, realizacji płatności czy obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Agrocentrum Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych , w zakresie realizowania celów analitycznych, statystycznych, informacyjnych, oraz z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w oparciu o wyrażone przez Państwa osobne zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych mogą być następujące osoby trzecie bądź kategorie odbiorców:

 • podmiotom, z którymi Agrocentrum Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Nas umowy, realizacji obowiązków Agrocentrum Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Agrocentrum Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Agrocentrum Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności Pani/Pana Dane Osobowe mogą być przez Nas przekazywane podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Agrocentrum Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora Danych Osobowych,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 • osobom upoważnionym przez firmę Agrocentrum Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków służbowych, w szczególności pracownikom działu księgowości, zamówień i windykacji,

6) Państwa Dane Osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas :

 • niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • przez maksymalny okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych)
 • do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której realizowano przetwarzanie Danych,
 • do czasu przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Agrocentrum Sp. z o.o.

7) Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do pozyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. W przypadku wystąpienia z prośbą o kolejne kopie danych, firma Agrocentrum Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wartości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych Osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia Danych Osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach opisanych poniżej:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – dane muszę być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • ograniczenia Danych Osobowych, w przypadkach opisanych poniżej:
  – osoba, której dane dotyczą, zakwestionowała prawidłowość Danych Osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator Danych Osobowych , nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • przenoszenia danych, w przypadkach opisanych poniżej:
  – przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w formie elektronicznej – za pomocą systemów informatycznych )
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jednak nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu/skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą), w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna iż przetwarzanie Danych Osobowych przez Agrocentrum Sp. z o.o. narusza przepisy RODO,

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Klauzula Informacyjna Grupa Agrocentrum sp z o.o.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża.

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres email : ado@grupaagrocentrum.pl
lub pisemnie – wysyłając list na adres biura w Łomży mieszczącego się przy
Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża z dopiskiem „Ochrona danych”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej Nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez Nas usług i produktów, w tym w szczególności dostarczenia zamówionych pasz, koncentratów i premiksów, realizacji płatności czy obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych , w zakresie realizowania celów analitycznych, statystycznych, informacyjnych, oraz z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w oparciu o wyrażone przez Państwa osobne zgody,
  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych mogą być następujące osoby trzecie bądź kategorie odbiorców:

 • podmiotom, z którymi Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Nas umowy, realizacji obowiązków Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności Pani/Pana Dane Osobowe mogą być przez Nas przekazywane podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora Danych Osobowych,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 • osobom upoważnionym przez firmę Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków służbowych, w szczególności pracownikom działu księgowości, zamówień i windykacji,

6) Państwa Dane Osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas :

 • niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • przez maksymalny okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych)
 • do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której realizowano przetwarzanie Danych,
 • do czasu przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Grupa Agrocentrum Sp. z o.o.

7) Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do pozyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. W przypadku wystąpienia z prośbą o kolejne kopie danych, firma Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wartości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych Osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia Danych Osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach opisanych poniżej:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  -dane muszę być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • ograniczenia Danych Osobowych, w przypadkach opisanych poniżej:
  – osoba, której dane dotyczą, zakwestionowała prawidłowość Danych Osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator Danych Osobowych , nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • przenoszenia danych, w przypadkach opisanych poniżej:
  – przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
  -przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w formie elektronicznej – za pomocą systemów informatycznych )
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jednak nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu/skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą), w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna iż przetwarzanie Danych Osobowych przez Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. narusza przepisy RODO,

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl