Agrocentrum sp. z o.o.
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
w roku podatkowym trwającym
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. Ogólne informacje o „Agrocentrum” sp. z o.o.
Siedziba
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1 KRS
0000047639 REGON
450020758 NIP
7210001334

„Agrocentrum” sp. z o.o. (dalej: Agrocentrum, Spółka) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży środków żywienia zwierząt.
Agrocentrum posiada zakład produkcyjny w Kałęczynie, którego działalność opiera się na produkcji pasz i koncentratów dla drobiu, w tym dla indyków, kurczaków i piskląt oraz pasz dla trzody chlewnej, w tym koncentratów i zacierów wstępnych. Produkcja w około 90% opiera się na produktach drobiowych, pozostała to produkty dla trzody chlewnej. Agrocentrum sprzedaje swoje produkty do niezależnych producentów mięsa i jaj oraz do podmiotów powiązanych.
Spółka w ciągu ostatnich 30 lat swojego istnienia zbudowała silną pozycję na wymagającym rynku paszowym dzięki budowaniu trwałych powiązań z dostawcami surowców i klientami w myśl zasady, że doskonała współpraca zapewni wspólny sukces hodowlany oraz finansowy. Spółka dokłada również szczególnych starań, aby używane do produkcji pasz składniki odznaczały się wysoką jakością, w konsekwencji współpracuje głównie ze znanymi i renomowanymi dostawcami.

Wysoką jakość oferowanych przez Agrocentrum produktów paszowych, potwierdzają również posiadane przez Spółkę certyfikaty:
• dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg PN-EN ISO 22000:2006;
• procesu GMP+B3 — Dekra Certification GmbH;
• GISTA Zert GmbH — Neutrale Zertifizierungsstelle oraz
• Control Union Certifications – GLOBALG.A.P. Control Points and Compiance Criteria Compound Feed Manufacturing Version.

Misją Agrocentrum jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań żywieniowych dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. W tym celu Spółka stale rozbudowuje i unowocześnia swój zakład, a także współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w ramach prowadzenia badań mających na celu poprawę wyników produkcyjnych na fermach towarowych. Ponadto, dążąc do utrzymania ścisłej współpracy oraz pozytywnej relacji ze swoimi kontrahentami, Agrocentrum prowadzi szerokie doradztwo w zakresie żywienia, genetyki, profilaktyki oraz ekonomiki chowu i hodowli.

II. Podejście Agrocentrum do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze. zm., dalej: ustawa o CIT) wprowadzające obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.
W związku ze spełnieniem w poprzednim roku podatkowym, tj. roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: rok podatkowy 2020) kryterium przychodowego, o którym mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka publikuje niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.
Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z katalogiem informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności.
Niezależnie od nowelizacji przepisów ustawy o CIT, Agrocentrum wskazuje, że opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka traktuje jako wyraz jej transparentnego podejścia do realizacji obowiązków podatkowych zarówno wobec organów podatkowych jak i klientów.

III. Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Spółkę za rok podatkowy 2020 – część właściwa
1. Procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego
Podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez Spółkę działań związanych z realizacją jej obowiązków podatkowych jest ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności Agrocentrum płaci podatki w kwocie i w czasie wymaganym przez prawo.
Wszelkie decyzje w Spółce podejmowane są przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe. Agrocentrum nie podejmuje pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia działań opartych na sztucznych konstrukcjach podatkowych mających jedynie na celu zmniejszenie rzeczywistych ciężarów podatkowych w Spółce.
Wyżej wskazane podejście Agrocentrum postrzega jako element odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej, a związane z tym koszty, nie traktuje jako obciążenia, ale należny zwrot części zysku do społeczeństwa.
Spółka posiada odpowiednią strukturę organizacyjną, a jej pracownicy niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Agrocentrum obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W zależności od występujących potrzeb, część zadań związanych z realizacją funkcji podatkowej jest również powierzana profesjonalnym firmom doradczym posiadającym odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne.

W Spółce funkcjonują zasady regulujące obszary związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również odnoszące się do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Szereg procesów szczegółowych funkcjonuje na zasadzie wypracowanych i doskonalonych na przestrzeni lat dobrych praktyk postępowania, w tym między innymi w zakresie kalkulacji podatków, sporządzania i składania deklaracji podatkowych, weryfikacji i tworzenia plików JPK, dokumentowania nabywanych usług niematerialnych czy też weryfikacji kontrahentów pod kątem dochowania należytej staranności kupieckiej.
Osoby odpowiedzialne za realizację funkcji podatkowej na bieżąco monitorują i analizują zmiany prawa podatkowego. Spółka zapewnia również swoim pracownikom zaangażowanym w realizację funkcji podatkowej udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego dopasowanych do potrzeb Spółki.

W przypadku zidentyfikowania w ramach bieżących zadań wątpliwości i ryzyk w zakresie istotnych kwestii podatkowych są one zgłaszane do Głównego Księgowego Spółki i jego zastępcy oraz analizowane i rozstrzygane wspólnie przez pracowników Działu księgowości. Osoby odpowiedzialne za prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych Spółki na bieżąco ściśle współpracują w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym z Zarządem Agrocentrum.

Spółka korzysta z programów i narzędzi informatycznych służących do poprawy efektywności realizacji procesów podatkowych, w tym w zakresie, ewidencji ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, weryfikacji kontrahentów na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz archiwizacji dokumentacji podatkowej.
Obecnie funkcjonujący w Spółce stopień sformalizowania zasad realizacji obowiązków podatkowych oparty na doświadczeniu i kompetencjach pracowników Agrocentrum tworzy efektywny system wypełniania funkcji podatkowej jednocześnie nie generując nadmiernych obciążeń administracyjnych po stronie jej pracowników.
2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka w roku podatkowym 2020 nie była stroną ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) oraz nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.).

3. Informacja odnośnie realizacji przez Agrocentrum obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym o przekazanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych
Agrocentrum informuje, że w 2020 r. terminowo realizowała wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego. W szczególności, Spółka złożyła wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za rok podatkowy 2020 r. oraz uregulowała zobowiązania podatkowe z tytułu:
• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
• podatku od towarów i usług (VAT),
• obowiązków płatnika w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT),
• podatku od nieruchomości (PON),
• podatku od środków transportu, a także
• podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Spółka w 2020 r. nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Spółka przedstawia poniżej informacje na temat transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Transakcja 1.
Nazwa podmiotów
• Grupa Agrocentrum sp. z o.o.,
• Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.,
• Pietruszyński Adam,
• Pietruszyński Stanisław.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji – Zakup produktów

Transakcja 2.
Nazwa podmiotów
• Grupa Agrocentrum sp. z o.o.,
• Ferma Sikory sp. z o.o.,
• Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.,
• Pietruszyński Adam,
• Pietruszyński Stanisław,
• Pietruszyńska Krystyna.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji
Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów

Transakcja 3.
Nazwa podmiotów
• Grupa Agrocentrum sp. z o.o.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji
Udzielenie poręczenia

Transakcja 4.
Nazwa podmiotów
• Grupa Agrocentrum sp. z o.o.,
• Stanisław Pietruszyński,
• Krystyna Pietruszyńska,
• Adam Pietruszyński.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji
Otrzymanie poręczenia

Agrocentrum realizuje również ciążące na niej obowiązki związane z wykonywanymi transakcjami wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych aktów prawnych w zakresie cen transferowych.

5. Działania restrukturyzacyjne
Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6. Informacja w zakresie złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, WIS oraz WIA
Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.);
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.).

7. Informacja w zakresie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
„Agrocentrum” sp. z o.o.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Wersja do ściąnięcia pod linkiem

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl