Grupa Agrocentrum sp. z o.o.
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
w roku podatkowym trwającym
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. Ogólne informacje o Grupie Agrocentrum sp. z o.o.
Siedziba
18-400 Łomża, Al. Legionów 135A KRS
0000360768 REGON
200372238 NIP
7182117207

Grupa Agrocentrum sp. z o.o. (dalej: Grupa Agrocentrum, Spółka) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży środków żywienia zwierząt.

Grupa Agrocentrum posiada Wytwórnię Pasz w Grajewie, której działalność opiera się na produkcji mieszanek średniobiałkowych, koncentratów, superkoncentratów oraz premiksów farmerskich dla drobiu, bydła i trzody chlewnej. Grupa Agrocentrum sprzedaje swoje produkty do niezależnych producentów mięsa i jaj.
Spółka dokłada również szczególnych starań, aby używane do produkcji swoich wyrobów składniki odznaczały się wysoką jakością, w konsekwencji współpracuje głównie ze znanymi i renomowanymi dostawcami.

Wysoką jakość oferowanych przez Grupę Agrocentrum produktów paszowych, potwierdzają również posiadane przez Spółkę certyfikaty:
• procesu GMP+B4 — Dekra Certification GmbH;
• systemu jakości QS-IDoraz
• zgodności VLOG.

Misją Grupy Agrocentrum jest rozwój technologiczny wytwórni pasz. W tym celu Spółka inwestuje w nowe maszyny oraz urządzenia, a także w nowe środki transportu.

II. Podejście Grupy Agrocentrum do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze. zm., dalej: ustawa o CIT) wprowadzające obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W związku ze spełnieniem w poprzednim roku podatkowym, tj. roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: rok podatkowy 2020) kryterium przychodowego, o którym mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka publikuje niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.

Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z katalogiem informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności.
Niezależnie od nowelizacji przepisów ustawy o CIT, Grupa Agrocentrum wskazuje, że opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka traktuje jako wyraz jej transparentnego podejścia do realizacji obowiązków podatkowych zarówno wobec organów podatkowych jak i klientów.

III. Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Spółkę za rok podatkowy 2020 – część właściwa

1. Procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego
Podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez Spółkę działań związanych z realizacją jej obowiązków podatkowych jest ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności Grupa Agrocentrum płaci podatki w kwocie i w czasie wymaganym przez prawo.
Wszelkie decyzje w Spółce podejmowane są przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe. Grupa Agrocentrum nie podejmuje pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia działań opartych na sztucznych konstrukcjach podatkowych mających jedynie na celu zmniejszenie rzeczywistych ciężarów podatkowych w Spółce.
Wyżej wskazane podejście Grupy Agrocentrum postrzega jako element odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej, a związane z tym koszty, nie traktuje jako obciążenia, ale należny zwrot części zysku do społeczeństwa.
Spółka posiada odpowiednią strukturę organizacyjną, a jej pracownicy niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Grupę Agrocentrum obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
W zależności od występujących potrzeb, część zadań związanych z realizacją funkcji podatkowej jest również powierzana profesjonalnym firmom doradczym posiadającym odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne.
W Spółce funkcjonują zasady regulujące obszary związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również odnoszące się do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Szereg procesów szczegółowych funkcjonuje na zasadzie wypracowanych i doskonalonych na przestrzeni lat dobrych praktyk postępowania, w tym między innymi w zakresie kalkulacji podatków, sporządzania i składania deklaracji podatkowych, weryfikacji i tworzenia plików JPK, dokumentowania nabywanych usług niematerialnych czy też weryfikacji kontrahentów pod kątem dochowania należytej staranności kupieckiej.
Osoby odpowiedzialne za realizację funkcji podatkowej na bieżąco monitorują i analizują zmiany prawa podatkowego. Spółka zapewnia również swoim pracownikom zaangażowanym w realizację funkcji podatkowej udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego dopasowanych do potrzeb Spółki.

W przypadku zidentyfikowania w ramach bieżących zadań wątpliwości i ryzyk w zakresie istotnych kwestii podatkowych są one zgłaszane do Głównego Księgowego Spółki i jego zastępcy oraz analizowane i rozstrzygane wspólnie przez pracowników Działu księgowości. Osoby odpowiedzialne za prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych Spółki na bieżąco ściśle współpracują w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym z Zarządem Grupy Agrocentrum.

Spółka korzysta z programów i narzędzi informatycznych służących do poprawy efektywności realizacji procesów podatkowych, w tym w zakresie ewidencji ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, weryfikacji kontrahentów na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz archiwizacji dokumentacji podatkowej.

Obecnie funkcjonujący w Spółce stopień sformalizowania zasad realizacji obowiązków podatkowych oparty na doświadczeniu i kompetencjach pracowników Grupy Agrocentrum tworzy efektywny system wypełniania funkcji podatkowej, jednocześnie nie generując nadmiernych obciążeń administracyjnych po stronie jej pracowników.
2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka w roku podatkowym 2020 nie była stroną ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) oraz nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.).

3. Informacja odnośnie realizacji przez Grupę Agrocentrum obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym o przekazanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych
Grupa Agrocentrum informuje, że w 2020 r. terminowo realizowała wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego. W szczególności, Spółka złożyła wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za rok podatkowy 2020 r. oraz uregulowała zobowiązania podatkowe z tytułu:
• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
• podatku od towarów i usług (VAT),
• obowiązków płatnika w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT),
Grupa Agrocentrum sp. z o.o.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
• podatku od nieruchomości (PON),
• podatku od środków transportu, a także
• podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Spółka w 2020 r. nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Spółka przedstawia poniżej informacje na temat transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcja 1.
Nazwa podmiotów
• Agrocentrum sp. z o.o.,
• Borkowina sp. z o.o.,
• Ferma Sikory sp. z o.o.,
• Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.,
• Pietruszyński Adam,
• Pietruszyński Stanisław,
• Pietruszyńska Krystyna.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji – Zakup produktów

Transakcja 2.
Nazwa podmiotów
• Agrocentrum sp. z o.o.,
• Ferma Sikory sp. z o.o.,
• Pietruszyński Adam.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji – Sprzedaż wyrobów gotowych

Transakcja 3.
Nazwa podmiotów
• Agrocentrum sp. z o.o.,
• Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.
Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji – Udzielenie poręczenia

Transakcja 4.
Nazwa podmiotów
• Agrocentrum sp. z o.o.,
• Adam Pietruszyński,
• Krystyna Pietruszyńska,
• Sylwia Majewicz,
• Stanisław Pietruszyński

Kraj siedziby – Polska
Rodzaj transakcji – Otrzymanie poręczenia

Grupa Agrocentrum realizuje również ciążące na niej obowiązki związane z wykonywanymi transakcjami wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych aktów prawnych w zakresie cen transferowych.

5. Działania restrukturyzacyjne
Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6. Informacja w zakresie złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, WIS oraz WIA
Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.);
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.).

7. Informacja w zakresie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Wersja do ściąnięcia pod linkiem

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl